งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียล ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ

Finalist

THE FINALISTS BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

BEST CREATOR PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

BEST CONTENT PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

Metric

งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ โดยได้พัฒนา “METRIC” เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน

Social metric for Brand

1.ค่าชี้วัดแบรนด์ (BRAND SCORE) ค่าชี้วัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยวัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ (Own Chanel) และจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) ผ่าน 5 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube โดยพิจารณาผ่าน 2 มุมมองหลักคือ
 

การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

  • Follower (จำนวนผู้ติดตาม)
  • Fan Growth (การเติบโตของผู้ติดตาม)
  • View & Interaction (จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์)
  • Uniqe Daily Social Mentions (จำนวนข้อความต่อหนึ่งผู้ใช้งานต่อวันที่พูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย)

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

  • Comment & Share Ratio (การแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์)
  • Advocacy (การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น)
  • Intention (จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์)
  • Sentiment (การความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์) 

2. ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ (OWN SCORE) ใน 5 ช่องทาง (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube)

3. ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (EARN SCORE) ใน 5 ช่องทาง (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube)

4. ค่าชี้วัดการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ (SENTIMENT SCORE)

Social metric for Content

การเก็บคะแนนและการเตรียมข้อมูล: คำนวณคะแนนโดยการเก็บ Keywords ของ Content บน Social Media และ ใช้เฉพาะค่า Earned ในการคำนวณคะแนน

การคำนวณคะแนน: คำนวณคะแนนแบบอ้างอิงตาม Category โดยใช้องค์ประกอบของ Fundamental Factors และ Analytical Factors โดย Fundamental Factors ประกอบไปด้วย Social Voice, Reactions, Comment, Share, Video Views และ Analytical Factors ประกอบไปด้วย %Comment by Engagement, %Share by Engagement และนำตัวเลขทั้งหมดมาคำนวณ Percentile ของแต่ละ Category

Social metric for Creator

Performance Shortlist: คัดเลือก Shortlist จากผู้ที่มี Performance (Followers และ Engagements) ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ในแต่ละแพลตฟอร์ม

 

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณคะแนน: จะทำการคำนวณคะแนนในแต่ละแพลตฟอร์มเป็นอันดับแรก โดยจะนำ 2 ช่องทางที่ดีที่สุดมาเป็นคะแนนหลัก​ และคำนวณคะแนนโดยใช้องค์ประกอบของ Fundamental Factors และ Analytical Factors โดย Fundamental Factors ประกอบไปด้วย Followers Growth (Owned), Social Voice (Earned), Reactions, Comment, Share (Owned and Earned), Video Views (Owned and Earned) และ Analytical Factors ประกอบด้วย %Comment by Engagement (Owned and Earned), %Share by Engagement (Owned and Earned), Sentiment (Owned and Earned)

 

ขั้นตอนที่ 3 Bonus : คะแนนพิเศษสำหรับครีเอเตอร์ที่สร้างประโยชน์ หรือความสุขให้กับผู้ชมโดยพิจารณาจากคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น
 

Mentors

MENTORS PERFORMANCE คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์การวัดผล

MENTORS CATEGORY คณะที่ปรึกษาด้านการจัดหมวดหมู่กลุ่มรางวัล

MENTORS ETHICS คณะที่ปรึกษาด้านความเหมาะสมของผู้รับรางวัล

Zocial Metric Score

53

Home

Own Score

3.6

418

Own Post

288,806

Own Engagement

13.9%

Own Comment and Share Ratio

Earn Score

6.9

418

Earn Post

288,806

Earn Engagement

13.9%

Earn Comment and Share Ratio

Sentiment Score

7.8