เปิดรายชื่อ 10 อันดับแบรนด์ 29 กลุ่มธุรกิจ ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด
ในช่วงครึ่งปีแรก 2566

สำหรับการจัดอันดับแบรนด์ในครั้งนี้ได้ทำการวัดผลประสิทธิภาพการสื่อสาร และการถูกพูดถึงแบรนด์ใน 5 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2023 โดยได้พัฒนาค่าชี้วัด BRAND SCORE ผ่านเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย (WISESIGHT BRAND METRIC)

เกณฑ์การวัดผล

Thailand Social Awards ได้พัฒนาเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร หรือ WISESIGHT BRAND METRIC ร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 14 ท่าน โดยเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสารนี้คิดคำนวณจาก 4 ค่าชี้วัด คือ

1. ค่าชี้วัดแบรนด์ (BRAND SCORE) ค่าชี้วัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยวัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ (Own Chanel) และจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube โดยพิจารณาผ่าน 2 มุมมองหลักคือ การวัดผลประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และการวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

  • Follower (จำนวนผู้ติดตาม)
  • Fan Growth (การเติบโตของผู้ติดตาม)
  • View & Interaction (จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์)
  • Unique Daily Social Mentions (จำนวนข้อความต่อหนึ่งผู้ใช้งานต่อวันที่พูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย)

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

  • Comment & Share Ratio (การแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์)
  • Advocacy (การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น)
  • Intention (จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์)
  • Sentiment (การความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์)

2. ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ (OWN SCORE) ใน 5 ช่องทาง Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube

3. ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (EARN SCORE) ใน 5 ช่องทาง Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube

4. ค่าชี้วัดการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ (SENTIMENT SCORE)

คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ในการร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผล จัดหมวดหมู่ของกลุ่มธุรกิจ และให้ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อให้เกณฑ์การวัดผลมีความสมบูรณ์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน

เปิดรายชื่อ 10 อันดับแบรนด์ 29 กลุ่มธุรกิจ ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด
ในช่วงครึ่งปีแรก 2566

เปิดรายชื่อ 10 อันดับแบรนด์ 29 กลุ่มธุรกิจ ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรก 2566

+ ลำดับดีขึ้น

- ลำดับลดลง

เปรียบเทียบลำดับคะแนนจากผลงานตลอดทั้งปี 2565

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มธุรกิจการโรงแรมและตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง

กลุ่มธุรกิจตกแต่งบ้าน

กลุ่มธุรกิจทองคำและอัญมณี

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจธนาคาร

กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ

กลุ่มธุรกิจบริการจัดส่งอาหารและบริการด้านการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์

กลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารและคาเฟ่

กลุ่มธุรกิจประกันภัย (ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต)

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

กลุ่มธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัย

กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการบัตรเครดิต

กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน

กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้า

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

กลุ่มธุรกิจสถานบันเทิงและสวนสนุก

กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ส่วนตัว

กลุ่มธุรกิจสินค้าแม่และเด็ก

กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

กลุ่มธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยว

กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

กลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต

กลุ่มสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้การดูแลของ กสทช.

กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

Zocial Metric Score

53

Half Year

Own Score

3.6

418

Own Post

288,806

Own Engagement

13.9%

Own Comment and Share Ratio

Earn Score

6.9

418

Earn Post

288,806

Earn Engagement

13.9%

Earn Comment and Share Ratio

Sentiment Score

7.8